Kontakt Facebook

510 613 780

Zobacz przedszkole

REGULAMIN WARSZTATÓW LETNICH

Regulamin warsztatów

1. Organizatorem zajęć warsztatowych jest Sala Zabaw Radocha.
2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia i będą przeprowadzone w terminach uzgodnionych w planie zajęć w Sali zabaw Radocha ul. Dobrawy 42, 42-200 Pszczyna.
3. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne , ceny zawarte są w aktualnym cenniku Warsztatów Sali Zabaw.
4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o uczestniczeniu dziecka w warsztatach telefonicznie: 510-613-780 lub mailem biuro@radocha.com.pl
5. Dziecko (Uczestnik) podczas trwania warsztatów pozostaje pod opieką obsługi (Pracowników) przez cały czas trwania warsztatów.
6. Organizator nie podejmuje się przyjęcia na zajęcia dziecka, które jest chore/przeziębione i mogłoby zarazić pozostałe dzieci, które ma temperaturę wyższą niż 37,5*C lub z widocznymi oznakami choroby.
7. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach, otrzyma ostrzeżenie, a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności niedozwolone jest: opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzącej, nie stosowanie się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, nie stosowanie się do regulaminu Sali Zabaw, w którym odbywają się zajęcia warsztatowe.
8. W przypadku powtarzających się sytuacji wymienionych w pkt 7 Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu płatności.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących warsztaty. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane są warsztaty.
10. Pracownicy Organizatora nie są uprawnieni do podawania dziecku lekarstw.
11. Organizator informuje, że podjęte zostały wszelkie środki ostrożności związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV 19. Zajęcia są prowadzone z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Udostępnia płyny do dezynfekcji rąk, prowadzi ewidencję wejść, regularnie dezynfekuje powierzchnie wspólne a personel jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
12. Rodzice / Opiekunowie są zobowiązani do podania swoich danych kontaktowych oraz zakrywania ust oraz nosa na terenie całego obiektu. Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO wskazanymi w oświadczeniu.
13. Uczestnicy na zajęcia warsztatowe przynoszą czyste skarpety na zmianę.
14. Procedura postępowania z osobą podejrzaną o zachorowanie na covid – 19:
a. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub pracownika, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, osoba taka niezwłocznie zostanie odizolowana w oddzielnym pomieszczeniu. Sala Zabaw Radocha skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną informując o możliwości zakażenia COVID-19, a w przypadku osoby niepełnoletniej - również z opiekunem prawnym.
b. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
c. W przypadku wystąpienia duszności zostanie wezwana karetka pogotowia.
d. W przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika/pracownika zostanie sporządzona lista osób mających styczność z osobą zakażoną. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym, dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl.
15. Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2021r Uczestnicy i Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu i poleceń osób prowadzących warsztaty.

[^]